بتن ریزی کف با ماله پروانه ای

ماله پروانه ای دستگاهی به شکل پروانه ای که در محیط های مختلف و شرایط هوایی گوناگون استفاده می شود. در بتن ریزی ماله ای سطح به بهترین روش مطمئن صاف و یکدست می شود.

بتن ریزی کف محوط
بتن ریزی کف محوط
بتن ریزی کف محوط
بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
آرماتور بندی
آرماتور بندی
بتن ریزی با ماله پروانه ای